Υπηρεσίες


 • Υποστήριξη χρηστών

  Προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης:

  -Τεχνολογική υποστήριξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.
  -Υποστήριξη και εκπαίδευση Χρηστών.

  Αναλυτικά

 • Τεχνολογίες Εκπαίδευσης

  Προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνολογιών Εκπαίδευσης:  

  α. Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσι
  ών ηλεκτρονικής μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονηςτηλε-εκπαίδευσης.
  β. Ζωντανές μεταδόσεις και εικονορροές κατ’απαίτηση.
  γ. Διαχείριση συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης
  αιθουσών διδασκαλίας και αιθουσών τηλεκπαίδευσης.
  δ. Κέντρα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, προβολής και προώθησης (Στούντιο).
  ε. Υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στηνεξοικείωση και κατάρτιση στις τεχνολογίες πληροφορικής μέσω σεμιναρίων ή/και ειδικών μαθημάτων

  Αναλυτικά

 • Τεχνολογίες Λογισμικού

  α. Διαχείριση εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων.
  β. Ανάπτυξη - διαχείριση ιστοχώρων.
  γ. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη (UI).

  Αναλυτικά

 • Υποδομών και Δικτύων

  Προσφερόμενες υπηρεσίες Υποδομών και Δικτύων
  α. Διαχείριση καλωδιακών και υποστηρικτικών υποδομών.

  β. Διαχείριση ενεργών δικτυακών υποδομών.
  γ. Διαχείριση μετρητικών διατάξεων και συστημάτων καταγραφής και απεικόνισης.
  δ. Διαχείριση εξυπηρετητών και υπερ-υπολογιστικών υπηρεσιών (HPC).
  ε. Διαχείριση βασικών υπηρεσιών.
  στ. Πιστοποίηση και εξουσιοδότηση.
  ζ. Διαχείριση σταθμών εργασίας και ακαδημαϊκού λογισμικού.
  η. Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Αναλυτικά

 • Γραμματεία

  Γραμματειακή υποστήριξη
  Διοικητική – Οικονομική διαχείριση